Microtubule-Mediated Wall Anisotropy Contributes to Leaf Blade Flattening

Voir en ligne : Microtubule-Mediated Wall Anisotropy Contributes to Leaf Blade Flattening

Feng Zhao,1,7 Fei Du,2,7 Hadrien Oliveri,1,7 Lu¨ wen Zhou,3,7 Olivier Ali,1,7 Wenqian Chen,1 Shiliang Feng,3 Qingqing Wang,2,4 Shouqin Lu¨ ,4,5 Mian Long,4,5 Rene Schneider, - 6 Arun Sampathkumar,6 Christophe Godin,1 Jan Traas,1, and Yuling Jiao "Microtubule-Mediated Wall Anisotropy Contributes to Leaf Blade Flattening". Curr Biol 30 3972–3985 (2020)

Equipe(s)