Kong W, Yang S, Wang Y, Bendahmane M, Fu X....

"Kong W, Yang S, Wang Y, Bendahmane M, Fu X....". (2017)

Kong W, Yang S, Wang Y, Bendahmane M, Fu X. (2017) Genome-wide identification and characterization of aquaporin gene family in Beta vulgaris. PeerJ 5:e3747 https://doi.org/10.7717/peerj.3747Equipe(s)
Morphogénèse florale
Directeur