Kong W, Yang S, Wang Y, Bendahmane M, Fu X....

"Kong W, Yang S, Wang Y, Bendahmane M, Fu X....". (2017)

Kong W, Yang S, Wang Y, Bendahmane M, Fu X. (2017) Genome-wide identification and characterization of aquaporin gene family in Beta vulgaris. PeerJ 5:e3747 https://doi.org/10.7717/peerj.3747

Equipe(s)