Yan, H, Zhang, H, Chen M, Jiana H, Baudino S,...

"Yan, H, Zhang, H, Chen M, Jiana H, Baudino S,...". (2014)

Yan, H, Zhang, H, Chen M, Jiana H, Baudino S, Caissard JC, Bendahmane M, Lia S, Zhang T, Wang Q, Qiu Q, Zhou N, Tanga K (2014). Transcriptome and gene expression analysis during flower blooming in Rosa chinensis ‘Pallida’. GENE 540 : 96-103

Equipe(s)