UMR 5182

logo-ensl
You are here: Home / About / Directory / WU Xianjing

WU Xianjing

  • Grade/Status : Post-Doctorante
  • Institution : ENS de Lyon
  • Building : M6
  • Office : M6.034
  • Phone : +334.72.72.80.49
  • Fax : +334.72.72.88.60
  • E-mail : Xiaojing.Wu
  • Axe : Chimie Théorique (CT)